Written by admin

การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ

ขณะนี้การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพได้ ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วโดยมีการผลิตและ จำหน่ายมากที่ยุโรป (โดยเฉพาะอิตาลี) และอเมริกา ประเทศบราซิลและ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *