Written by admin

บริษัท Toray Plastics Inc พัฒนาฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene Film

บริษัท Toray Plastics Inc พัฒนาฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene Film (BOPP film) ที่มีชื่อว่า Torayfan F63W ซึ่งมีความทนต่อความร้อนสูงและมีการพัฒนาการยึดติดสีกับฟิล์มได้ดี Franco Chicarella ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟิล์ม Torayfan polypropylene กล่าวว่าบริษัทพัฒนาฟิล์มชนิดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการพิมพ์ฉลากโดยใช้หมึกพิมพ์ที่มีตัวทำละลายที่เป็นน้ำและสารเคมีอื่นๆ ฟิล์ม F63W ชนิดใหม่นี้มีความทนต่อความร้อน เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยกระบวนการหลอมอัดรีดร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียทานที่เหมาะสม ปิดผนึกได้ดีและเมื่อพิมพ์ฉลากด้วยหมึกจะติดสีได้ดี จุดเด่นของฟิล์มชนิดนี้คือมีสมบัติสำคัญต่างๆของฟิล์มดีมากและขึ้นรูปง่าย ฟิล์ม F63W มีความสมดุลของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและอุณหภูมิที่ใช้ในการประทับตราทำให้มีอัตราเร็วในการผลิตสูง ผิวของฟิล์มจะมีการสร้างพันธะและแรงยึดเหนี่ยวกับสีสูง สามารถใช้กับสีที่มีตัวทำละลายที่หลากหลาย ฟิล์มชนิดนี้จะถูกนำไปใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์เช่นเป็นถุงขนมขบเคี้ยว ถุงใส่เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ คุกกี้และถุงขนมทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปฉลากที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ฟิล์ม F63W จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน จากรูปด้านล่างพบว่ารูปด้านขวามือแสดงให้เห็นการยึดเหนี่ยวที่ดีระหว่างสีและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะสังเกตเห็นจุดของหมึกขนาดเล็กกว่าภาพบรรจุภัณฑ์ด้านซ้ายมือ

ขณะนี้บริษัท Toray Plastics ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Toray Industries Inc ผลิตพอลิเอสเทอร์ พอลิโพรพิลีนและฟิล์มที่มีชีวมวลเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง ผลิตภัณฑ์ที่มีฝาปิด บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม อตุสาหกรรมด้านแสงและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: Plastics Today

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *